Deze website is eigendom van Recherchedienst Nederland. Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Recherchedienst Nederland, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Recherchedienst Nederland is niet aansprakelijk voor technische- of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Recherchedienst Nederland website berusten bij Recherchedienst Nederland. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Recherchedienst Nederland de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites, welke niet het eigendom zijn van Recherchedienst Nederland, zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Recherchedienst Nederland geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

E-mail disclaimer

Door Recherchedienst Nederland per e-mail verzonden informatie is vertrouwelijk en persoonlijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Recherchedienst Nederland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wij controleren al onze uitgaande e-mails op aanwezigheid van virussen. Recherchedienst Nederland is niet aansprakelijk voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit ons e-mail verkeer, zoals schade door virussen.

Privacy statement

De gegevens van onze cliƫnten worden met uiterste zorg en strikt vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar gesteld. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor ze aan ons zijn verstrekt.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.